Історія кафедри

           

Для забезпечення високого рівня підготовки фахівців з товарознавства, ідентифікації та експертизи харчової і нехарчової продукції, декларування товарів, митної справи, захисту прав споживачів 1 вересня 2010 р. була створена кафедра експертизи та митної справи шляхом реорганізації кафедр товарознавства та експертизи непродовольчих товарів (http://www.tnt.puet.edu.ua/) і товарознавства та експертизи продовольчих товарів (http://www.tpt.puet.edu.ua/).

 Кафедра експертизи та митної справи є випусковою для підготовки студентів галузі знань «Управління та адміністрування», спеціальності  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Товарознавство та експертиза в митній справі»

Новий науково-педагогічний підрозділ очолив доктор технічних наук, професор Володимир Михайлович Товт, його заступником стала к.т.н., проф. Наталія Володимирівна Омельченко.


На новоствореній кафедрі стали працювати наступні викладачі: д.т.н., проф. Семак Б.Д.,д.т.н., проф., Данилкович А.Г.,проф., к.т.н. Омельченко Н. В.,доц., к.ю.н. Педешко А.І, доц., к.т.н. Поліщук Л. В., доц., к.т.н. Юдічева О. П., доц. Мороз С. Е., ст.викл. Калашник О. В., асистенти Котова З. Я., Кузнецова Н. О., Браїлко А. С., Мартосенко М. Г., викладач-стажист Рачинська З. П., ст. лаборанти Кириченко О. В., Дудка Т. В., зав. лабораторією кафедри Старченко Н. О., зав. лабораторією «Тест» НДЦ «Незалежна експертиза» Лисенко Н. В.

Пізніше до колективу приєднались: професор, к.т.н. Козьмич Дмитро Іванович, який 27 років обіймав посаду декана товарознавчого факультету Полтавського кооперативного інституту, випускниця Полтавського університету економіки і торгівлі Ткаченко А. С. Змінився також лаборантський склад кафедри: Кириченко О.В. та Лисенко Н.В. стали аспірантами Львівської комерційної академії, посаду старшого лаборанта кафедри обіймали Єгорова Л.О., Ногаль В.Л.

Посада завідувача кафедри у 2013-2014 н.р. обіймав к.б.н., проф. Плахотін Валентин Якович.

З 2015 р. кафедру очолює професор, к.т.н. Омельченко Наталія Володимирівна.

За п’ять років існування кафедри викладачами були захищені кандидатські дисертації: Калашник О. В. (2011 р., науковий керівник к.т.н., проф. Омельченко Н. В.); Мартосенко М. Г. (2012 р., науковий керівник д.т.н., проф. Семак Б. Д.); Браїлко А. С. (2014 р., науковий керівник к.т.н., проф. Омельченко Н. В.); Лисенко Н. В. (2015 р., науковий керівник к.т.н., проф. Омельченко Н. В.); Ткаченко А. С. (2015 р., науковий керівник д.т.н., проф. Сирохман І. В.). Відсоток викладачів - кандидатів наук від загального кількості викладачів кафедри складає 86%.

Докторантами кафедри є Юдічева О. П. та Омельченко Н. В.

Над кандидатськими дисертаціями працюють Рачинська З. П., Кириченко О. В., Кузнецова Н. О.

Вчені звання доцентів кафедри експертизи та митної справи присвоєні викладачам Калашник О. В. (2013р.) і Мартосенко М. Г. (2015р.).

Окремим підрозділом кафедри є науково-дослідний центр «Незалежна експертиза» (http://www.nezalezhna_ekspertiza.uccu.org.ua/). Дану структурну ланку очолює к.т.н., проф. Омельченко Н. В.

Залучення студентів до наукової роботи на базі НДЦ «Незалежна експертиза» з метою формування на практиці професійних навичок є необхідною умовою підготовки висококваліфікованих спеціалістів, яка допомагає студентам не тільки у виконанні наукових, курсових, дипломних та магістерських робіт, а й формуванні впевненості у майбутньому.

На сучасному етапі викладачами кафедри проводиться значна робота з покращення якості викладання збільшення науково-методичних розробок, проведенням наукових досліджень.